VEDTÆGTER
FOR
VENNEKREDSEN VED SKJERNÅSKOLEN, SKJERN

 

§ 1

Foreningens navn:
Skjernåskolens Vennekreds

§ 2

Foreningens adresse:
Er sammenfaldende med, den til en hver tid siddende, formands adresse.

§ 3

Foreningens formål:
Foreningens formål er, at understøtte læring, udvikling, oplevelser og sociale aktiviteter for Skjernåskolens elever.

§ 4

Medlemmer:
Enhver, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter, kan optages som medlem af foreningen.
Medlemmer her stemmeret på generalforsamlingen, ved personlig fremmøde.

§ 5

Regnskabsår:
Går fra 1. januar til 31 december.

§ 6

Bestyrelsen:
Består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen med henholdsvis 2 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal, dog således at mindst et af medlemmerne hvert år skal være forældre til en elev på skolen.
Ligeledes vælges 2 suppleanter hvert år.
Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær ud af de 5 valgte medlemmer.
Endvidere er skolens leder født medlem af bestyrelsen (uden stemmeret).

§ 7

Revisor:
Der vælges 2 revisor hvert år.
Ligeledes vælges 1 suppleant hvert år.

 

 

 

§ 8

Udvalg:
Bestyrelsen har ret til nedsatte de udvalg, som man finder nødvendig.

§ 9

Generalforsamling:
Er foreningens højeste myndighed og afholds hvert år i forbindelse, med skolebestyrelsens  generalforsamling.

Følgende dagsorden:

A. Valg af dirigent.
B. Valg af stemmetællere.
C. Beretninger: Ved formand.
                    Ved Kassereren.
                    Ved udvalget.
D. Valg af bestyrelser og suppleanter.
E.  Valg af revisorer.
F. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde skriftelig seneste 8 dage før generalforsamlingen).
H. Evt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet og kan med almindelig stemmeflertal andre vedtægter og/eller afgøre foreningens eksistens, dette skal dog være på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Indkaldelse sker skriftelig til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved skriftelig indkaldelse, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på skriftelig forlangende af 1/4 af medlemmerne med nøje angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

§ 10

Ved foreningens opløsning:
Skal eventuelle midler tilfalde Skjernåskolens fond.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling, den